KVKK Aydınlatma Metni

MEMORIAL İYİKİSEN AYDINLATMA METNİ 

İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. (“Memorial”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1-İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik: Ad, Soyad,

İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası

Finans: Kredi Kartı Bilgileri, Ödeme Bilgileri

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, https://iyikisen.com üzerinden otomatik yollarla toplanmakta ve

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Ad, Soyad,  E-posta Adresi, Telefon Numarası, Kredi Kartı Bilgileri, Ödeme Bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz;

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve online görüşme platform hizmetinin tedarik edilebilmesi amaçlarıyla Tedarikçilerimiz’e aktarılacaktır.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Memorial’a iletmeniz durumunda Memorial talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Memorial tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Memorial’ın Burhaniye Mah, Nagehan Sokağı No:4/A D:1, 34676 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir,  [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Memorial’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Görüşmeyi Başlat
Canlı Destek - İyi ki Sen
Merhaba,

Alanında uzman psikolog ve diyetisyenler ile online görüşme planlamak için danışman profil sayfalarındaki "Randevu Al" butonunu kullanabilirsiniz.

Whatsapp üzerinden İyi ki Sen canlı destek ekibimize ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz.